عضویت دانشگاه در شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام

53

ابلاغ عضویت دانشگاه در شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام (CINVU)

 

موافقت نامه عضویت دانشگاه در CINVU 

امضا کنندگان:

-رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دکتر جواد شاهین فر

-دبیرکل شبکه مجازی دانشگا های جهان اسلام، دکتر کریم نجفی برزگر

تاریخ امضا: 16 خرداد 1402