تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ملی پزشکی حارکیف

55

دانشگاه ملی پزشکی حارکیف اوکراین 

 

یادداشت تفاهم نامه همکاری جنرال 

امضا کنندگان:

-رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دکتر علی حق بین

-رئیس دانشگاه ملی پزشکی حارکیف اوکراین، پروفسور ولادیمیر لسووی 

تاریخ امضا: 29 آبان 1397

اعتبار: 5 سال