تفاهم نامه همکاری با دانشگاه غالب هرات افغانستان

64

دانشگاه غالب هرات افغانستان 

 

یادداشت تفاهم نامه همکاری جنرال 

امضا کنندگان:

-معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (اسبق)، دکتر احمد وثوقی مطلق 

-معاون علمی-آموزشی دانشگاه غالب هرات افغانستان، دکتر محمدطاهر تنزه ای

تاریخ امضا: 18 دی 1401

اعتبار: 2 سال