انستیتو علوم صحی کاردان شرق هرات افغانستان 

 

یادداشت تفاهم نامه همکاری جنرال 

امضا کنندگان:

-رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دکتر جواد شاهین فر

-رئیس انستیتو علوم صحی کاردان شرق هرات افغانستان، دکتر صفی الله اسحاق زی

تاریخ امضا: 17 تیر 1402

اعتبار: 5 سال