تشکیل و فعالیت موسسات جذب دانشجویان غیر ایرانی

 

بدینوسیله شیوه نامه اجرایی آیین نامه تشکیل و فعالیت موسسات جذب دانشجویان غیر ایرانی شهریه پرداز مصوب جلسه سوم شورای عالی برنامه ریزی و مدیریت مورخ 1401/03/03 جهت اطلاع و بهره برداری کلیه متقاضیان محترم ابلاغ می گردد: 

 

شیوه نامه اجرایی تشکیل و فعالیت موسسات جذب دانشجو.pdf
از مجموع 1 رأی