تقویم آموزشی دانشگاه

202

تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

مهلت پذيرش مدارك و درخواست فرد متقاضي در هر ترم 6 ماه قبل از شروع ترم تحصيلي طبق تقويم آموزشي دانشگاه خراسان شمالی است. مدارک ارسالي پس از مهلت مقرر براي ترم بعد بررسي مي شود. زمانبندي بررسي تقاضا و اعلام نتيجه به شرح ذيل است:

 

مراحل كار

نيمسال اول تحصيلي (ترم مهر)

نيمسال دوم تحصيلي (ترم بهمن)

آخرين زمان دريافت مدارك متقاضيان

30 بهمن ماه

31 تیرماه

اعلام پذیرش اولیه به متقاضی تا ارسال مدارک به اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی کشور

31 فروردین ماه

31 شهریور

بررسي و اعلام نتیجه تایید اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی به متقاضی و ثبت نام مشروط

31 تیر ماه

30 آذر

شروع كلاسها

براساس تقويم آموزشي دانشگاه

براساس تقويم آموزشي دانشگاه

 

 

 از مجموع 1 رأی