فرم تعهدنامه محضری دانشجویان بین الملل

546

کلیه دانشجویان محترم بین الملل در هنگام ثبت نام ملزم به ارائه این فرم تعهدنامه که ثبت محضری شده باشد، می باشند. 

فرم تعهدنامه دانشجويان غیر ایرانی.docx
از مجموع 3 رأی