فرآیند ثبت تقاضای تحصیل و دریافت پذیرش اولیه

209

فرآیند ثبت تقاضای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دریافت پذیرش اولیه:

 

متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می توانند "فرم تقاضای تحصیل" را از قسمت "فرم ها" در این وبسایت دانلود و پس از وارد نمودن مشخصات خود آن را به همراه مدارکی که در انتهای فرم ذکر شده است به ایمیل امور بین الملل دانشگاه به آدرس intl@nkums.ac.ir  ارسال نمایند.

پس از دریافت ایمیل از جانب متقاضیان، فرآیند تا زمان دریافت پذیرش اولیه به شرح زیر در مدیریت امور بین الملل پیگیری می شود.

شماره تماس کارشناس امور بین الملل سرکار خانم محمدیان: 0583151 داخلی 1186

شایان توجه است در صورت دریافت پذیرش اولیه، ادامه فرآیند توسط سرکار خانم انصاری کارشناس امور کنسولی دانشگاه مستقر در معاونت آموزشی با شماره 0583151 داخلی 1198 پیگیری می شود که این فرآیند جداگانه توضیح داده شده است.

فرآیند بررسی تقاضای تحصیل و دریافت پذیرش اولیه.pdf