معرفی

263

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حال حاضر با روابط عمومی دانشگاه ادغام، و تحت نظر مدیریت آقای علی سنایی در حوزه ریاست دانشگاه مستقر است. 

شرح وظایف امور بین الملل: 

1. مدیریت وبسایت فارسی امور بین الملل و وبسایت انگلیسی دانشگاه 

2. ارائه مشاوره در زمینه بین المللی سازی دانشگاه در حوزه های درمان، آموزش، تحقیقات و فناوری 

3. کمک به اجرا و پیاده سازی برنامه های بین المللی حوزه های مختلف دانشگاه

4. انجام مکاتبات بین المللی دانشگاه 

5. تاییدیه مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه برای ارائه به دانشگاه ها و سایر نهادهای خارج از کشور 

6. دریافت و بررسی پرونده متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه 

7. انجام ترجمه های مورد نیاز دانشگاه 

8. برنامه ریزی و هماهنگی بازدید میهمانان خارجی از دانشگاه

9. تهیه قراردادها و تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه