شرایط مالی تحصیل

198

شرایط مالی تحصیل: 

دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین هزینه اسکان و زندگی خانواده متقاضیان ندارد. کلیه شهریه ها از جمله شهریه دوره تحصیلی و خوابگاه و ... توسط دانشجو پرداخت می شود. متقاضیان می توانند درخواست تخفیف برای پرداخت شهریه دوره را در قالب "فرم درخواست تخفیف" که از همین وبسایت قابل دانلود است، دانلود و تکمیل نموده و به همراه سایر مدارک در هنگام ثبت تقاضای تحصیل، به ایمیل امور بین الملل دانشگاه به آدرس intl@nkums.ac.ir ارسال نمایند. 

اخذ فرم محضری مورد تایید شورای پذیرش دانشگاه در بدو پذیرش از این داوطلبان ضروری می باشد. فرم محضری را از قسمت "فرم ها" در همین وبسایت دانلود نمائید.