وظایف شورای پذیرش

48

شرح وظایف شورای پذیرش دانشجویان بین المللی دانشگاه: 

وظایف دبیرخانه:

برگزاری جلسات شورا

تنظیم صورتجلسه و ارسال مصوبات

دریافت درخواست های متقاضیان بین المللی تحصیل در دانشگاه و تشکیل پرونده

بررسی اولیه مدارک متقاضی و ارجاع به دانشکده مربوطه

مکاتبه با متقاضیان و اعلام نتیجه پذیرش

 

وظایف کلیه اعضای شورا:

شرکت در جلسات شورا و اجرای مصوبات

بررسی پرونده ها از نظر سطح علمی متقاضیان و اعلام نظر

بازبینی آیین نامه داخلی پذیرش دانشجویان بین الملل

بررسی پیشنهادهای شورا در خصوص امور بین الملل و اظهارنظر

وظایف کارشناس امور کنسولی:

انجام امور مربوط به تایید صلاحیت عمومی متقاضیان و سامانه saorg

پیگیری و انجام کلیه امور کنسولی و دریافت ویزا و اقامت دانشجویی متقاضی

وظایف معاونت آموزشی:

پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام دانشجو، دریافت شهریه و حضور در کلاس

وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی:

پیگیری و انجام امور مربوط به خوابگاه، کارت دانشجویی، ایاب و ذهاب و تغذیه دانشجو