اعضای شورا

58

تشکیل شورای پذیرش دانشجویان بین المللی دانشگاه  در تاریخ 1399/10/24 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید.

بر اساس مصوبه هیات رئیسه ترکیب این شورا به شرح زیر است:

رئیس شورا: رئیس دانشگاه

نائیب رئیس: معاون آموزشی

دبیر: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

اعضای شورا:

معاون تحقیقات و فناوری

معاون دانشجویی و فرهنگی

رئیس دانشکده پزشکی

رئیس دانشکده دندانپزشکی

رئیس دانشکده بهداشت

رئیس دانشکده پرستاری

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس امور کنسولی

مسئول کارگروه بین المللی سازی آموزش